Sorrejat

Sorrejat complet de carrosseries de cotxe
Sorrejat de xassís i tot tipus d’especejament de moto.
Sorrejat de llandes i peces mecàniques.
Sorrejat de tot tipus de material antic que s’hagi de restaurar

Disposem d’una cabina de sorrejat de gran dimensió (3500 d’alt x 3500 d’ample x 6000 de profunditat) on podem realitzar el sorrejat tant de peces petites, com xassís de moto, fins a carrosseries de cotxe.

Procés manual, que s’aplica a peces metàl·liques, basat en l’impacte d’abrasius (corindón) projectat per un doll d’aire comprimit que regula la seva pressió depenent del gruix de la superfície a tractar, fent possible sorrejar plaques de poc espessor sense deformar-les. Quan aquests abrasius impacten amb la superfície, l’erosionen, decapen i la modifiquen donant una rugositat controlada i un acabat net i sense restes d’òxid ni pintura. Pel sorrejat, les parts mecàniques han de venir completament desmuntades.